es 

Valentingumas, argumentų raiška ir gramatinės funkcijos baltų kalbose

 

Vilniaus universiteto projektas, vykdomas pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę
„Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinę dotaciją)“

Projekto vadovas Prof. Dr. Axel Holvoet

Projekto prielaidos ir tikslai

Pagrindinė tyrimo idėja — sukurti bendradarbiavimo rėmus, leidžiančius jauniems Lietuvos lingvistams kartu su baltų kalbomis besidominčiais užsienio tyrėjais pasiekti
esminį proveržį vienoje pagrindinių baltų kalbų struktūrinių tyrimų sričių: turima omenyje sintaksinių ir semantinių veiksnių sąveikos sakinio architektonikoje problematika,
ypač valentingumas ir jo raiška bei jo sąsaja su gramatinių funkcijų lygmeniu.

Pastaraisiais metais teorinės paskatos minėtoje ir kitose srityse Lietuvos mokslininkus pasiekia dažniausiai skaitant
Vakarų Europos ir Amerikos lingvistų darbus, rečiau su jais tiesiogiai bendradarbiaujant. Deja, būtinybė Lietuvos lingvistams
įsijungti į pasaulinį lingvistinį diskursą vis dar per menkai suvokiama: jauni tyrėjai savo mokslo institucijose neskatinami imtis aktualių,
tarptautiniame lingvistikos kontekste atpažįstamų temų, ryžtingai ieškoti naujų kelių įsisenėjusioms problemoms spręsti,
įsisavinti ir savo tyrimuose taikyti naujoviškus metodus. Teikiamu projektu siekiama sukurti organizacinius rėmus, kurie, viena vertus,
leistų jauniems Lietuvos tyrėjams intensyviau bendradarbiauti su savo kolegomis iš užsienio, per seminarus su jais svarstyti pasirenkamus darbo metodus  ir
palyginti atliktų tyrimų rezultatus, o, antra vertus, leistų užsienio tyrėjams atvykti į Lietuvą, iš Lietuvos kolegų gauti naudingų kritinių pastabų ir pagalbos vertinant
baltiškąją empirinę medžiagą, ir per trejus projekto metus kartu su Lietuvos kolegomis sukaupti jėgas kompleksiniams tyrimams, apimantiems daugialypę
semantikos ir sintaksės sąsajos baltų kalbų sakinio struktūroje problematiką.  

Projektinių tyrimų centre atsidūrusios problemos priklauso baltų kalbų gramatinės sandaros branduoliui: tai valentingumo bei argumentų
struktūros domenas, argumentų raiška ir jos alternacijos, semantinių vaidmenų ir gramatinių funkcijų sąsajos mechanizmai.
Projekto dalyviai jau yra atlikę šiosesrityse svarbių tyrimų. Projekto rėmuose tikimasi pasiekti kiekybinį bei kokybinį proveržį
tiriant tokias tarpusavy susijusias baltų kalbų gramatinės struktūros problemas, kaip:

  • Įvykio struktūra ir argumentų raiška;
  • Nekanoninis gramatinių funkcijų žymėjimas;
  • Diferencinis gramatinių funkcijų žymėjimas;
  • Argumentų raiškos alternacijos;
  • Ypatingų baltų kalbų sakinio tipai: egzistenciniai, prezentaciniai ir jungties sakiniai;
  • Rūšis ir kiti diatezės reiškiniai;
  • Argumentų raiška tarp gramatikos ir leksikos.

Projekto dalyviai

Axel Holvoet (projekto vadovas)

Cori Anderson (Chicago / Vilnius), Peter Arkadiev (Moscow / Vilnius),
Walter Bisang (Mainz / Vilnius), Valgerður Bjarnadóttir (Stockholm / Vilnius),
Greville Corbet (Surrey / Vilnius), Marta Grzybowska (Warsaw / Vilnius),
Peter Harder (Copenhagen / Vilnius), Erika Jasionytė-Mikučionienė (Vilnius),
Anna Kibort (Cambdridge / Vilnius), James Lavine (Bucknell / Vilnius),
Kristina Lenartaitė-Gotaučienė (Klaipėda / Vilnius), Andrej Malchukov (Mainz / Vilnius),
Rolandas Mikulskas (Vilnius), Nicole Nau (Poznań / Vilnius), Jurgis Pakerys (Vilnius),
Natalia Perkova (Stockholm / Vilnius), Vladimir Plungian (Moscow/Vilnius),
Auksė Razanovaitė (Vilnius), Agnieszka Rembiałkowska (Warsaw / Vilnius),
Benita Riaubienė (Vilnius), Ilja Seržant (Konstanz / Vilnius),
Birutė Spraunienė (Vilnius), Björn Wiemer(Konstanz / Vilnius),
Natalia Zaika (St Petersburg / Vilnius).

Projekto vykdymas

Pagal projektą vyksta individualūs ir kolektyviniai tiriamieji darbai, rengiami straipsniai,
jų preliminarūs variantai skaitomi ir komentuojami kitų projektų dalyvių, per kūrybines dirbtuves ir konferencijas
vyksta gilesnės teorinės diskusijos, kurių pagrindą sudaro pagal projekt temas parengti pranešimai, straipsniai ir monografijų skyriai.
Per visą projekto vykdymo laikotarpį vyksta intensyvus dalyvių dialogas ir apsikeitimas idėjomis.
 

Tarpiniai rezultatai

Ligi šiol įvyko keturi darbo susitikimai: dvejos kūrybinės dirbtuvės (Vilniuje, 2013 ir 2014 m. sausio mėn.)
bei dvi konferencijos — 2013 m. Academia Grammaticorum Salensis Decima, 2014 m. Academia Grammaticorum Salensis Undecima (Salose, Rokiškio rajone, rugpjūčio pradžioje).
Dar turi įvykti du renginiai: vienas Vilniuje (2015 m. sausio m.) ir vienas Salose (2015 m. rugpjūčio mėn).

Pirmieji individualaus ir kolektyvinio darbo metai jau davė apčiuopiamų rezultatų:  sudarytas
pirmas straipsnių rinkinys Grammatical Relations and Their Non-Canonical Encoding in Baltic.
Jis išeis John Benjamins leidykloje. Šiuo metu pagal projektą rengiamas antras straipsnių rinkinys,
vyksta darbas rengiant monografijas.

Galutiniai rezultatai

Projekto rezultatas bus penkių knygų serija, kurias sudarys du straipsnių rinkiniai ir dvi monografijos.
Knygas išleis John Benjamins leidykla. Serijos pavadinimas – Valency, Argument Realization and
Grammatical Relations in Baltic
(VARGReB).

 

Išleista:

Grammatical Relations and Their Non-Canonical Encoding in Baltic, collection of articles edited by Axel Holvoet & Nicole Nau,
Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins, 2014 https://benjamins.com/#catalog/books/vargreb.1/main

Darbiniai numatomų leidinių pavadinimai:

Argument Structure and Voice in Baltic, collection of articles edited by
Axel Holvoet & Nicole Nau, Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins, 2015

Descriptive and Theoretical Problems of Valency in Baltic, collection of
articles edited by Axel Holvoet &Peter Arkadiev, Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins, 2016

Kristina Lenartaitė-Gotaučienė, Argument Alternations in Lithuanian, monograph, Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins, 2016

Rolandas Mikulskas, Copular Constructions in Lithuanian, monograph, Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins, 2016